فروردین ۵, ۱۳۹۹
الزام به انفاق

قوانین مربوط به الزام به انفاق

الزام به انفاق در مورد نفقه و نحوه و شرایط آن بحث های بسیاری وجود دارد که یکی از این موارد، الزام به انفاق است. الزام […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۸
برای چه کسانی قیم تعیین می شود

برای چه کسانی قیم تعیین می شود؟

برخی از افراد توانایی اداره امور خود را ندارند بنابراین برای آن ها نصب قیم می شود. اما اینکه چه کسانی توانایی اداره امور خود را […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۸
ترتیب تعیین قیم

ترتیب تعیین قیم

ترتیب تعیین قیم   ترتیب تعیین قیم برای افرادی که محجور به حساب می آیند صورت می گیرد. این قوانین که از ماده ۵۵ تا ۷۳ […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۸
انتقال اموال قبل از دادخواست مهریه

انتقال اموال قبل از دادخواست مهریه

انتقال اموال قبل از دادخواست مهریه به منظور فرار از پرداخت مهریه صورت می گیرد. در صورتی که فرد پس از دادخواست مهریه اقدام به فروش […]