انواع دعاوی خانواده

خرداد 29, 1393

ملاقات فرزند مشترک در صورتی که پدر و مادر جدا از یکدیگر زندگی می کنند

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.19 ملاقات فرزند مشترک ملاقات فرزند مشترک ، درفرضی که پدر و مادرطفل جدا ازیکدیگر زندگی می کنند، هریک از والدین که طفل […]
خرداد 28, 1393

حضانت از جنبه مادی و هم ازجهت معنوی

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.16 حضانت حضانت هم از جنبه مادی مطرح است وهم ازجهت معنوی؛ به این معنا كه نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و […]
خرداد 28, 1393

الزام زوج به تهیه مسکن مستقل جهت همسر بنا به درخواست زوجه

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.11 الزام زوج به تهیه مسکن مستقل الزام زوج به تهیه مسکن مستقل ، وظیفه قانونی شوهر این است که مسکن مستقل و […]
خرداد 28, 1393

درخواست استرداد جهیزیه

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.11 استرداد جهیزیه استرداد جهیزیه  ، یکی از دارایی‌های زن،جهیزیه است که طبق عرف وشرع وسایل واثاثی است که زن از خانه پدربه […]
مشاوره حقوقی