بهمن ۲۸, ۱۳۹۸
انتقال اموال قبل از دادخواست مهریه

انتقال اموال قبل از دادخواست مهریه

انتقال اموال قبل از دادخواست مهریه به منظور فرار از پرداخت مهریه صورت می گیرد. در صورتی که فرد پس از دادخواست مهریه اقدام به فروش […]
بهمن ۷, ۱۳۹۸
قانون مهریه عندالمطالبه

قانون مهریه عندالمطالبه – جدیدترین و بروزترین قوانین

ازدواج به عنوان امری ویژه در ایران به حساب می آید. لذا قوانین مربوط به ازدواج و شرایط آن مطالبی هستند که همه ما باید با […]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۳

مهریه

مهریه مهریه مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد وزوجه ملزم به دادن آن به زوجه است. مهر بر ۳ گونه می […]