خرداد ۲۹, ۱۳۹۳

مهریه

مهریه مهریه مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد وزوجه ملزم به دادن آن به زوجه است. مهر بر ۳ گونه می […]