آبان 23, 1398
حضانت و قیمومت یعنی چه؟ شرایط قیمومت چیست ؟

حضانت و قیمومت یعنی چه؟ شرایط قیمومت چیست ؟

حضانت و قیمومت یعنی چه؟ شرایط قیمومت چیست ؟ حضانت و قیمومت چیست؟ حضانت بر اساس ماده قانون هزار و صد و شصت و هشت این […]
آبان 12, 1398
حضانت فرزند و حکم دادگاه درباره آن

حضانت فرزند و حکم دادگاه درباره آن

حضانت فرزند و حکم دادگاه درباره آن حضانت فرزند و حکم دادگاه درباره آن در شرایط خاص و مختلف می تواند متفاوت باشد. از جمله ی […]
مهر 14, 1398
قیومیت و حضانت

تفاوت قیومیت و حضانت چیست؟

تفاوت قیومیت و حضانت چیست؟ قیومیت و حضانت از جمله اصطلاحاتی به شمار می روند که بسیار در حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرند و […]
شهریور 4, 1398
حضانت فرزندان

شرایط سلب حضانت فرزندان از والدین

شرایط سلب حضانت فرزندان از والدین حضانت فرزندان حق و تکلیف قانونی پدر و مادر برای نگهداری از فرزندان و تامین نیازهای معنوی و مادی آن […]