سپتامبر 4, 2018
مزیت های استفاده از برات

مزیت های استفاده از برات

برات سندی تجاری می باشد که به وسیله ی آن شخصی به شخصی دیگر دستور می دهد که در زمان معین در وجه و یا به […]