دی 7, 1398
بر اساس قانون های ایران محجورین چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟

بر اساس قانون های ایران محجورین چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟

بر اساس قانون های ایران محجورین چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ بر اساس قانون های ایران محجورین سه دسته هستند که در مقاله قبل […]
خرداد 29, 1393
نصب قیم

توضیحات کامل نصب قیم

بروزرساتی در تاریخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۲ نصب قیم نصب قیم ، قیم کسی است که ازطرف دادگاه برای سرپرست محجور ونگهداری اموال او درمواردی که ولی خاص (پدر،جد […]