دسامبر 28, 2019

بر اساس قانون های ایران محجورین چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟

بر اساس قانون های ایران محجورین چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ بر اساس قانون های ایران محجورین سه دسته هستند که در مقاله قبل […]
ژوئن 19, 2014

توضیحات کامل نصب قیم

بروزرساتی در تاریخ 1399.12.02 نصب قیم نصب قیم ، قیم كسی است كه ازطرف دادگاه برای سرپرست محجور ونگهداری اموال او درمواردی كه ولی خاص (پدر،جد […]
مشاوره حقوقی