منع اشتغال زوجه از طرف زوج

آذر 19, 1398
منع اشتغال زن توسط شوهر

منع اشتغال زن توسط شوهر

منع اشتغال زن توسط شوهر قانون و منع اشتغال زن توسط شوهر : از مواردی که قانون اساسی کشور به آن تاکید کرده است آزادی هر […]
خرداد 29, 1393

منع اشتغال زوجه از طرف زوج

منع اشتغال زوجه از طرف زوج اگرزوج به نوع کار زوجه خود رضایت داشته باشد که طبق شرایط و عرف جامعه زوجه کارمی کند و در […]