مطالبه نفقه معوقه

خرداد 29, 1393

نفقه

 نفقه طبق ماده ی ۱۱۰۷ ق.م ایران نفقه عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ،البسه ، غذا ، […]