دی 24, 1398

ترک منزل توسط همسر

ترک منزل توسط همسر ترک منزل توسط همسر چه نتیجه های قانونی به دنبال دارد؟ یک. اگر ترک منزل توسط شوهر صورت بگیرد بر اساس قانون […]
فروردین 18, 1398

آشنایی با قوانین نفقه برای اقارب

قوانین نفقه برای اقارب قوانین نفقه برای اقارب شامل آن دسته از نزدیکان مرد می شود که واجب النفقه هستند که عبارت اند از همسر، فرزند […]
بهمن 24, 1397

مجازات ترک نفقه

بروز رسانی در تاریخ 1402/7/13 مجازات ترک نفقه   زمانی که فردی وظیفه ای را بر عهده می گیرد بایستی شرایطی در نظر گرفته شود که […]
خرداد 31, 1393

توضیحات کامل از ترک نفقه

بروزرسانی در تاریخ 1399.12.25 ترک نفقه ترک نفقه ، از جمله تكاليف زوج نسبت به زوجه، پرداخت نفقه زوجه است كه در صورت استطاعت و تمكن […]
مشاوره حقوقی