خرداد 31, 1393
ترک نفقه

توضیحات کامل از ترک نفقه

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۵ ترک نفقه ترک نفقه ، از جمله تکالیف زوج نسبت به زوجه، پرداخت نفقه زوجه است که در صورت استطاعت و تمکن […]