مهر 7, 1397

قوانین صدور قرار تامین خواسته از مهریه

 صدور قرار تامين خواسته مهريه اين دادخواست مبتني برتقاضاي صدورقرارتامين خواسته و توقيف اموال زوج به ميزان تمام يا بخشي از مهريه مي‌باشد. تامين خواسته يا […]