بهداشت روانی و تاثیر آن در کاهش بزهکاری

آبان 22, 1395
وکالت آزاد (بخش ششم)

وکالت آزاد (بخش اول)

وکالت آزاد (بخش اول) کیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با […]
آبان 12, 1395
اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش سوم)

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران (بخش سوم)

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران (بخش سوم) رابطه اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران مدیر یک سازمان زمانی می تواند  به مسئولیت اجتماعی خود عمل […]
آبان 9, 1395
اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش سوم)

حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش اول)

حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش اول) حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی […]