اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

آبان 23, 1395
وکالت آزاد (بخش ششم)

وکالت آزاد (بخش دوم)

وکالت آزاد (بخش دوم) 1 – تقابل قضاوتهاي قابل توجه و بي ارزش درباره وكالت دادگستري فقط مربوط به دوران ما نمي شود و به نوشته […]