اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

آبان 23, 1395
وکالت آزاد (بخش ششم)

وکالت آزاد (بخش دوم)

وکالت آزاد (بخش دوم) ۱ – تقابل قضاوتهای قابل توجه و بی ارزش درباره وکالت دادگستری فقط مربوط به دوران ما نمی شود و به نوشته […]