خرداد 29, 1393

اجازه ازدواج مجدد

 اجازه ازدواج مجدد أخذ اجازه ازدواج مجدد مرد از دادگاه مستلزم وجود و اثبات شرایط و علل آن در دادگاه است که در ذیل به آنها […]