عدم پرداخت نفقه فرزند مشترک

تیر 4, 1393

عدم پرداخت نفقه فرزند مشترک

عدم پرداخت نفقه فرزند مشترک براساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده […]