عدم استرداد فرزند مشترک

خرداد 31, 1393

عدم استرداد فرزند مشترک

عدم استرداد فرزند مشترک از آنجایی که نگهداری ازکودک حق والدین محسوب می‌گردد،بنابراین درصورتیکه به علت طلا‌ق یا به هرجهت دیگر،پدر ومادرکودک دریک منزل سکونت نداشته […]