خرداد 31, 1393
محازات عدم استرداد فرزند مشترک

مجازات عدم استرداد فرزند مشترک

 بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۱۱ مجازات عدم استرداد فرزند مشترک مجازات عدم استرداد فرزند مشترک ، از آنجایی که نگهداری ازکودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین درصورتیکه […]