اسفند ۱۹, ۱۳۹۸
برای چه کسانی قیم تعیین می شود

برای چه کسانی قیم تعیین می شود؟

برخی از افراد توانایی اداره امور خود را ندارند بنابراین برای آن ها نصب قیم می شود. اما اینکه چه کسانی توانایی اداره امور خود را […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۸
ترتیب تعیین قیم

ترتیب تعیین قیم

ترتیب تعیین قیم   ترتیب تعیین قیم برای افرادی که محجور به حساب می آیند صورت می گیرد. این قوانین که از ماده ۵۵ تا ۷۳ […]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۳

نصب قیم

نصب قیم قیم کسی است که ازطرف دادگاه برای سرپرست محجور ونگهداری اموال او درمواردی که ولی خاص (پدر،جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد،منصوب می […]