شهریور 23, 1399
حکم رشد

نحوه صدور حکم رشد

حکم رشد چیست؟ و چه کاربردی دارد؟   در برخی از موارد قانونگذار برای اینکه صلاحیت فرد در برخی از موارد را تائید کند، از حکم […]
اسفند 19, 1398
برای چه کسانی قیم تعیین می شود

برای چه کسانی قیم تعیین می شود؟

برخی از افراد توانایی اداره امور خود را ندارند بنابراین برای آن ها نصب قیم می شود. اما اینکه چه کسانی توانایی اداره امور خود را […]
اسفند 14, 1398
ترتیب تعیین قیم

ترتیب تعیین قیم

ترتیب تعیین قیم   ترتیب تعیین قیم برای افرادی که محجور به حساب می آیند صورت می گیرد. این قوانین که از ماده ۵۵ تا ۷۳ […]
خرداد 29, 1393

نصب قیم

نصب قیم قیم کسی است که ازطرف دادگاه برای سرپرست محجور ونگهداری اموال او درمواردی که ولی خاص (پدر،جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد،منصوب می […]