خرداد ۲۹, ۱۳۹۳

نصب قیم

نصب قیم قیم کسی است که ازطرف دادگاه برای سرپرست محجور ونگهداری اموال او درمواردی که ولی خاص (پدر،جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد،منصوب می […]