خرداد 29, 1393

منع اشتغال زوجه از طرف زوج

منع اشتغال زوجه از طرف زوج اگرزوج به نوع کار زوجه خود رضایت داشته باشد که طبق شرایط و عرف جامعه زوجه کارمی کند و در […]