آذر 19, 1398

منع اشتغال زن توسط شوهر

منع اشتغال زن توسط شوهر قانون و منع اشتغال زن توسط شوهر : از مواردی که قانون اساسی کشور به آن تاکید کرده است آزادی هر […]
خرداد 29, 1393

موارد و شرایط منع اشتغال زوجه از طرف زوج

بروزرانی در تاریخ 1399.12.03 منع اشتغال زوجه از طرف زوج منع اشتغال زوجه از طرف زوج ، مقدمه قانون مدنی ایران در ماده 1117 با پیروی […]
مشاوره حقوقی