خرداد ۲۹, ۱۳۹۳

ملاقات فرزند مشترک

ملاقات فرزند مشترک درفرضی که پدر و مادرطفل جدا ازیکدیگر زندگی می کنند،هریک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات با فرزند مشترک […]