مطالبه مهریه از ضامن

مطالبه مهریه از ضامن

ابتدا تعریفی از عقد ضمان را بیان می کنیم :
بر طبق ماده ی ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد.
یکی از شرایط دعوا این است که وجود دین بر ذمه مدیون محقق شده باشد به عبارتی زمان بدهی مدیون فرا رسیده باشد.

طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ، به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
بر طبق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آ ثابت شود.

در نتیجه اگر شخصی ضامن مهریه ی زوجی شود وزوج از دادن مهریه خودداری کند زوجه می تواند به ضامن رجوع کند و اگر ضامن پرداخت نکرد زوجه میتواند دادخواستی با عنوان مطالبه مهریه از ضامن تقدیم دادگاه نماید.

تیر ۵, ۱۳۹۳

مطالبه مهریه از ضامن

مطالبه مهریه از ضامن ابتدا تعریفی از عقد ضمان را بیان می کنیم : بر طبق ماده ی ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از […]