تیر 5, 1393
مطالبه مهریه از ضامن

مطالبه مهریه از ضامن

مطالبه مهریه از ضامن   ابتدا تعریفی از عقد ضمان را بیان می کنیم : بر طبق ماده ی ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است […]