مطالبه مهریه از ظامن چیست ؟

به موجب مده 684 قانون مدنی بر اساس عقد ضمان ، شخص ضامن ، مالی را که پرداخت ان به عهده دیگری است بر عهده می گیرد .

طلبکار میتواند مطالبه رهن از ضامن نماید.

این موضوع به این معنی است که وقتی شخصی ضمانت فرد دیگری را پرداخت مهریه پذیرفت ، امکان دریافت رهن نیز از وی وجود دارد . ضامن در پرداخت مهریه نمی تواند پرداخت دینی که ضمات نموده است را مشروط به عدم پرداخت بدهکار اصلی نماید و مطلق ضامن پرداخت مهریه است .

طبق قانون میتوان در مهریه عندالمطالبه و عند الاستطاعه و مهریه بیش از 110 سکه ضامن قرار داد .

در مهریه عندالستطاعه ضامن پرداخت مهریه زمانی باید به تکلیف پردخت عمل نماید که شوهر به توانایی مالی رسیده باشد .

در بعضی شرایط مهریه به زوجه تعلق نمی گیرد :

. طبق ماده 1089 قانون مدنی در صورتی که نکاح دائم یا موقت بین زوجین به هر دلیل باطل شود و نزدیکی بین زن و مرد واقع نشده باشد ، زن حق دریافت مهریه ندارد .

. طبق ماده 1101 قانون مدنی هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به دلیلی فسخ شود زن حق مهریه ندارد مگر در صورتی که دلیل فسخ نکاح عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است .

اگر زوجه بخواهد مهریه خود را مطالبه نماید و ضامن مهریه را نپردازد و عدم اعسار او در پرداخت مهریه در دادگاه اثبات شود زوجه میتواند طبق ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای بازداشت ضامن تا زمان پرداخت مهریه را نماید .

تقسیط مهریه

فسخ نکاح به لحاظ قانونی

تیر 5, 1393

مطالبه مهریه از ضامن در صورتی که زوج از دادن مهریه خودداری کند

مطالبه مهریه از ضامن   ابتدا تعریفی از عقد ضمان را بیان می کنیم : بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است […]
مشاوره حقوقی