تیر 5, 1393
مطالبه مهریه از ضامن

مطالبه مهریه از ضامن در صورتی که زوج از دادن مهریه خودداری کند

مطالبه مهریه از ضامن   ابتدا تعریفی از عقد ضمان را بیان می کنیم : بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است […]