طلاق بائن،

طلاقی است که برخلاف طلاق رجعی،

مرد نمی تواند در ایام عده طلاق، به همسرش رجوع کند.

رجوع، به این معنا است که بدون نیاز به انعقاد عقد ازدواج جدید،

همان عقد ازدواج قبلی، با شرایط قبلی،

دوباره به رسمیت شناخته خواهد شد و انگار، اصلا طلاقی صورت نگرفته است.

طلاق بائن، آثاری که طلاق رجعی بر جای می گذارد را نخواهد داشت.

از جمله اینکه زن، در طول مدت عده، حق دریافت نفقه نخواهد داشت و

در صورتی که در مدت عده، یکی از طرفین فوت کند، دیگری از او ارث نخواهد برد.

بر اساس ماده 1145 قانون مدنی ، در موارد زیر طلاق بائن است :

– طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود ؛

– طلاق زن یائسه ؛

– طلاق خلع و مبارات مادامی که زن به عوض رجوع نکرده است ؛

– سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی به عمل آید ؛

اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .

طلاق

طلاق یائسه

مشاوره حقوقی