صدور قرار تامین خواسته مهریه 
یکی  از مواردی که بسیاری برای رفع ان به وکیل مراجعه میکند صدور تامین خواسته مهریه میباشد 
مهریه به دو صورت طلب میشود 
عندالمطالبه و عندالاستطاعه 
در نوع اول مهریه هرگاه که زوج بخواهد میتواند طلب کند و از همسر خود دریافت کند 
در شروطی که زوج ان را پرداخت نکند و فقدان توانایی مالی را به دادگاه ثابت کند مهریه را برای فرد تقسیط میکنند .
در نوع دوم
مهریه ، شرط پرداخت  بر اساس توانایی مالی زوجه میباشد که در صورت امکان پرداخت یا عدم پرداخت ممکن است شرایطی را برای زوجه توسط دادگاه معین و اجرا نمایند .
 هر یک از زوجه میتواند در صورت نارضایتی از رای صادر شده اعتراض داشته باشند تا دادگاه مجدد موارد را بررسی و به انها نتیجه را اعلام کند
در این صورت اصدار قرار تامین خواسته مهریه و توقیف اموال مرد به اندازه مهریه یا بخشی از ان به معنای امکان برداشت سریع از ان و یا محکومیت مرد محسوب نمیشود 

طلاق
مهر 7, 1397

قوانین صدور قرار تامین خواسته از مهریه

بروز رسانی 1402/10/28  صدور قرار تامين خواسته مهريه این دادخواست مبتنی برتقاضای صدورقرارتامین خواسته و توقیف اموال زوج به میزان تمام یا بخشی از مهریه می‌باشد. […]
مشاوره حقوقی