تقسیط مهریه

تقسیط مهریه

هنگامیکه شوهر به پرداخت نقدی مهریه محکوم می شود میتواند با ارئه دلایل لازمه بالاخص شهادت شهود ازدادگاه درخواست نماید با توجه به میزان درآمد وهزینه های وی مهریه راتقسیط تا وی بتواند به نحواقساط بپردازد.
پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می‌باشد. تقسیط دین اعم از مهر یاغیر آن یا با توافق طرفین است و یاطبق قانون اعسار که در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه ، زوجه می بایست به تکالیف و وظایفی که درمقابل زوج دارد عمل نماید وتقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی‌شود .

زوج می‌تواند بعد ازصدورحکم قطعی محکومیت ،دادخواست اعسار یا تقسیط مهریه را بدهد که در این صورت دادگاه پس از بررسی ادله خواهان رای به اعسار صادر می کند که با اثبات اعسار یا تقسیط مهریه ، زوج بازداشت نمی‌شود . اما آنچه در حال حاضر به طور قانون درآمده است این است که چناچه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بهارآزادی یا معادل آن باشد نسبت به این تعداد سکه صرفا ملائت زوج ملاک پرداخت بوده وزوج از بابت این مازاد بازداشت نمی‌شود ودراین شرایط زوجه تنها می‌بایست نسبت به معرفی و توقیف اموال زوج به غیرازمستثنیات دین اقدام کند.

از این مقاله : منع اشتغال زوجه از طرف زوجه نیز مطلعه نمائید.

خرداد ۲۸, ۱۳۹۳

تقسیط مهریه

تقسیط مهریه هنگامیکه شوهر به پرداخت نقدی مهریه محکوم می شود میتواند با ارئه دلایل لازمه بالاخص شهادت شهود ازدادگاه درخواست نماید با توجه به میزان […]