خرداد 28, 1393

الزام زوج به تهیه مسکن مستقل

 الزام زوج به تهیه مسکن مستقل وظیفه قانونی شوهر این است که مسکن مستقل و علیحده که مناسب حال زن باشد برایش تهیه نماید و زن […]