الزام زوج به تهیه مسکن مستقل

برای شروع یک زندگی خانوادگی داشتن منزل یکی از موارد مهم است .

از نظر قانون یکی از وظایف مهم مرد تهیه مسکن مناسب و

مستقل زوجه کی نتوانید در منزلی که با افراد

دیگر مشترک است زندگی نکند که از مصادیق نفقه میباشد .

برای همسرش است .

 

ممکن است زوجه از شرایط خانه تهیه شده رضایت نداشته باشد و موضوع یا الزام به تهیه مسکن

مطرح کند . توجه داشته باشید اگر مرد منزلی متناسب با شپونات زن مهیا کند و او از حضور در

مسکن خودداری کند مرد میتواند دادخواست الزام به تمکین را توسط وکیل تنظیم و به دادگاه ارا‍‍‍یه دهد .

 

همچنین چناچه مرد از تهیه مسکن مستقل سر باز زده و یا زن را اجبار به زندگی در محیطی

نامناسب نماید زن می تواند به توسل به قانون و تنظیم دادخواست الزام به تهیه مسکن جداگانه

توسط مرد نماید .

 

تقسیط مهریه

 

خرداد 28, 1393

الزام زوج به تهیه مسکن مستقل جهت همسر بنا به درخواست زوجه

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.11 الزام زوج به تهیه مسکن مستقل الزام زوج به تهیه مسکن مستقل ، وظیفه قانونی شوهر این است که مسکن مستقل و […]
مشاوره حقوقی