استرداد فرزند مشترک

از آنجایی که نگهداری ازکودک حق والدین محسوب می‌گردد،

بنابراین درصورتیکه به علت طلا‌ق یا به هرجهت دیگر،

پدر ومادرکودک دریک منزل سکونت نداشته باشند،

هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد،

حق ملا‌قات فرزند خود را دارد.

تعیین زمان ومکان ملا‌قات وسایر جزئیات مربوط به آن،

درصورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر بادادگاه است

وبه تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر ومادری

که حضانت با اوست،گرفت؛مگردرصورت وجودعلت قانونی.

در شرایطی که برابر حکم دادگاه،

حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد،

برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد.

امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که

حق ملا‌قات دارد ویا امتناع شخصی که فرزند را دراختیار گرفته وآنرابه دارنده حق مسترد

نمی‌کند،موجب بروز اختلا‌فات است.

استرداد جهیزیه

اجرت المثل

ژوئن 19, 2014

استرداد فرزند مشترک از دیدگاه وکیل

بروزرسانی در تاریخ 1399.12.16 استرداد فرزند مشترک از دیدگاه وکیل استرداد فرزند مشترک از دیدگاه وکیل ، طبق ماده 1168 قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق […]
مشاوره حقوقی