تهدید توسط شوهر سابق

خرداد 31, 1393

تهدید توسط شوهر سابق

تهدید توسط شوهر سابق تهدید: تهدید در لغت به معنای ، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان […]