نصب قیم
خرداد ۲۹, ۱۳۹۳
مهریه
خرداد ۲۹, ۱۳۹۳

منع اشتغال زوجه از طرف زوج

منع اشتغال زوجه از طرف زوج

اگرزوج به نوع کار زوجه خود رضایت داشته باشد که طبق شرایط و عرف جامعه زوجه کارمی کند و در کنارهمسرخودبا آرامش خاطر زندگی می نمایند اما دربرخی موارد دیده شده که زن بدون اجازه شوهر خود بعد از ازدواج مشغول به کار م یشود که این امرموجبات نارضایتی شوهر وپس ازآن کشمکش زناشویی را درپی دارد که گاهی اوقات منجر به طلاق می شود.
مرد درمواردی می تواند زن خود را ازاشتغال منع نماید:
برمبنای ماده ۱۱۱۷قانون مدنی مرد این حق را دارد که زن خود را از انجام حرفه یا اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی زن یا خود شوهر است منع نماید که تشخیص این امر با دادگاه است . باید توجه داشت در صورتی که قبل از ازدواج ، زوجه شاغل بوده باشد یا اشتغال زن با اجازه همسر خود بوده است شوهر نمی تواند وی را ازاشتغال منع نماید.
چنانچه حق اشتغال به زوجه داده شده باشد یا زوجه قبل از ازدواج شاغل بوده است زوج درصورتی حق منع وی را دارد که شغل زن منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیات زن یا شوهر باشد ودرا ین صورت است که شوهرمی تواند وی را از شغل مذکورمنع نماید.

از این مقاله: تمکین بهره مند شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *