حضانت
خرداد ۲۸, ۱۳۹۳
اجازه ازدواج مجدد
خرداد ۲۹, ۱۳۹۳

ملاقات فرزند مشترک

ملاقات فرزند مشترک

درفرضی که پدر و مادرطفل جدا ازیکدیگر زندگی می کنند،هریک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد. تعیین زمان ومکان ملاقات وسایر مسائل مربوط به آن برمبنای توافق پدر و مادراست اما درصورت اختلاف دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد. اگرکسی از دادن طفلی که به اوسپرده شده است،درموقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند خودداری کرد، به مجازات ازسه ماه تاشش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون وپانصدهزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
زمان ملاقات درحضانت:
تعیین زمان ومکان ملاقات وجزئیات مربوط به آن درصورت اختلاف بین ابوین بامحکمه است . بنابه این ماده،هرکدام ازوالدین این حق را دارند که درفواصل معین باکودک خود ملاقات کنند وحتی فاسدبودن مادریا پدرهم باعث نمی شودازملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتیکه میان پدر و مادردرباره مدت ملاقات ونحوه آن توافق شده باشد،طبق همان توافق عمل می شود . اما درهرصورت عدم توافق،دادگاه درحکم خود مدت ملاقات ونحوه آن رابرای کسیکه حق حضانت ندارد،معین می کند . معمولاً دادگاهها یک روز یا دو روز از آخرهفته را به این امر اختصاص می دهند وگفته می شود ملاقات بیش از این باشخصی که حضانت رابه عهده ندارد،موجب اختلال درحضانت ودوگانگی درتربیت کودک می شود . اما سلب کلی حق ملاقات ازپدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است ودادگاه نمی تواند حکم به آن بدهد . با این حال اگر ملاقات با پدریا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضرباشد،دادگاه می تواند مواعد ملاقات راطولانی تر کند.
مخالفت درملاقات حضانت فرزند
درصورتیکه پدریا مادری که دارای حق حضانت است،ازملاقات طرف دیگرممانعت کرد،برای اجرای دستوردادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و به موجب قانون مجازات اسلامی،«اگرکسی از،درموقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند،امتناع کند،به مجازات از ۳ تا ۶ ماه حبس یا به جزای نقدی ازیک میلیون ریال و ۵۰۰ هزارتا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *