طلاق
شهریور 22, 1394
تفویض وکالت طلاق به زوجه
شهریور 22, 1394

مطالبه مهریه

مطالبه مهریه

مهریه: مهریه مال معین یاچیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورتمطالبه زن، وی مکلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد. زوجه از دو طریق می تواند مهریه خود را مطالبه نماید : ۱- اجرای ثبت ۲- دادگاه خانواده
۱-از طریق اجرای ثبت : اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلاباشد زن می بایست با در دست داشتن سند رسمی ازدواج به دفتر ازدواج مراجعه نموده وتقاضای صدور اجرائیه می نماید. بعد از اخذ اجرائیه به دایره اجرایثبت مراجعه و اجرائیه به شوهر ابلاغ میشود و به او ۱۰روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدتدین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضاکند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد ویا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوقشوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارمحقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر ازیکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند. همچنین زوجه می تواند از طریق مراجعه به اداره ثبت ممنوع الخروجی زوج را درخواست نماید. اگر مهریهسکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی کهزن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواستبه دادگاه اقدام کند.
۲-از طریق دادگاه خانواده : زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکالهوکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.
اگر مهریه وجه رایج باشد به گفته وکیل خانواده بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب۲۹/۴/۷۶متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهدبود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *