اجازه ازدواج مجدد
اجازه ازدواج مجدد مرد از نظر دادگاه چیست ؟
ژوئن 19, 2014
طلاق از طرف زوج
طلاق از طرف زوج
ژوئن 19, 2014
اجازه ازدواج مجدد
اجازه ازدواج مجدد مرد از نظر دادگاه چیست ؟
ژوئن 19, 2014
طلاق از طرف زوج
طلاق از طرف زوج
ژوئن 19, 2014

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.21

سلب حضانت

سلب حضانت ،

معمولا اين دعوي بعد ازصدورحكم حضانت به نفع يكي ازابوين و يا تكليف قانوني سپردن حضانت به يكي از

ابوين درشرايط سني خاص طفل طرح واقامه مي گردد.

دراين موارد دادگاه به يكي ازموجبات قانوني،صلاحيت حق حضانت را از کسی که حضانت در اختیار اوست

سلب و به ديگري واگذارمي نمايد.

سلب صلاحیت حق حضانت مستلزم ارائه مدارک قضائی دال

برمحکومیت اخلاقی وروانی و بافقد امکانات مالی است واساساً حق حضانت

با توجه به شرایط سنی فرزندان به پدریا مادراطفال واگذارشده است.

اركان دعوي:

الف)صدور حكم قانوني حق حضانت به نفع يكي ازابوين كه خوانده دعوي سلب حضانت محسوب ميشود و

يا تكليف قانوني يكي ازابوين يا شخص ثالث بنا به حكم دادگاه .

ب)اثبات يكي ازموجبات قانوني سلب صلاحيت حضانت كه عبارت است از:

1- كسيكه حضانت طفل به او محول شده است از انجام تكليف مربوط به حضانت خود داري نمايد.

2- كسيكه حضانت طفل به اومحول شده است مانع ملاقات طفل يا اشخاص ذينفع گردد به شرط اين

كه محرزگردد حاضربه اجراي دستور دادگاه نيست وصرف ممانعت كافي نيست.

3- وجود يكي ازموارد مندرج درماده 1173 قانون مدنی دادگاه درجهت احراز اركان دعوي به ويژه ركن سوم،

هرگونه اقدام وتحقيقي را كه دركشف حقيقت ضروري بداند انجام خواهد داد

ودرصدورحكم سلب حضانت مصلحت طفل را باتوجه به تحقيقات معموله ازجمله موارد ذيل تشخيص مي دهد:

الف ) بررسي ميزان وابستگي طفل به هريك ازوالدين واثرات سوء جدايي برروحيه طفل باجلب نظركارشناس روانشناسي.

ب) بررسي وضعيت تحصيلي طفل برحسب مورد وميزان تاثيرات هريك از والدين بر پيشرفت تحصيلي طفل با جلب نظراولياي آموزشي.

ج) بررسي وضعيت اخلاقي طفل وميزان تاثيرهريك از والدين بر وي باجلب نظر مددكاران.

د) برررسي صلاحيت والدين با توجه به مصاديق ماده 1173 و توجه به لزوم تعيين شخص حقيقي و

يا حقوقي ديگري درصورت عدم صلاحيت والدين به عنوان سرپرست طفل.

سلب حضانت
مراحل دادرسي:

دادگاه بعد ازتشكيل اولين جلسه دادرسي و وقت رسيدگي جهت اجراي قرارتحقيق محلي يا

وقت نظارت جهت وصول نتيجه استعلامات و اظهارات كارشناس تعيين مي نمايد.

درجلسه بعدي دادرسي ،

با وصول نتيجه استعلامات ويا اعلام نظركارشناس و احرازعلم ويقين به موضوع،

به صورت فوق العاده مبادرت به انشاي راي مي نمايد ودرصورت صدورقرارتحقيق محلي و

تعيين وقت اجراي قرار دروقت مقررضمن تعيين عضومجري قرار، موضوع را به طرفين وعضو مجري تفهيم مي نمايد

و با تهيه وسيله ازسوي خواهان قرارصادره اجرامي گردد.

از مقالات دیگر ما :موسسه حقوقی نیز استفاده نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی