استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

خانم در چه صورتی می تواند از شوهرش استرداد جهیزیه نماید ؟

و اینکه در زمان وقوع اختلافات چه نکاتی باعث استرداد سریع تر جهیزیه می گردد ؟

دانلود

تمکین

تمکین

زوجه در چه صورتی می تواند از دادگاه حتی بدون احضار نامه عدم تمکین نماید ؟

و اینکه چه زمان زوجه قادر به عدم تمکین نمی باشد؟

دانلود

حضانت فرزندان

حضانت فرزندان

طبق قانون حضانت فرزندان با مادرهست یا پدر ؟

و اینکه چه زمانی حضانت فرزندان منتفی می گردد ؟

دانلود

از صفر تا صد طلاق

طلاق

زوج موظف است در چه صورت مهریه را به همسرش تحویل نماید ؟

و اینکه نفقه و اجرت المثل به چه صورت محاسبه می گردد ؟

دانلود

مهریه

مهریه

خانم در چه صورتی می تواند از شوهرش طلب مهریه نماید ؟

چه زمانی گرفتن مهریه عندالمطالبه می باشد ؟

دانلود