تقسیط مهریه به چه صورت است؟

تقسیط مهریه

در صورتی که مردی دادخواست را به دادگاه داده و خواهان طلاق همسر خود شود

بر اساس ماده 29 قانون حمایت از خانواده موظف می باشد

که در کنار حکم طلاق در مقابل حقوق مالی همسر خود که همان مهریه می باشد، تعیین تکلیف نماید.

 

در صورتی که طلاق از جانب مرد باشد و از طرف دیگر زن دادخواست مهریه خود را برای رسیدگی به دادگاه ارائه کرده باشد،

در این صورت مرد می تواند تقاضای تقسیط مهریه را نماید و بدین ترتیب در شعبه ای که رای مهریه را صادر کرده اند،

بایستی دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه تسلیم نماید.

تقسیط مهریهبیشتر بخوانید : توقیف اموال

و در شرایطی دیگر مرد دادخواست طلاق داده ولی زن دادخواست مهریه نداده است

در این حالت بعد از این که حکم طلاق صادر شد،

مرد می تواند در همان دادگاهی که به پرونده ی طلاق رسیدگی می شود

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را نیز از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید.

 

قاضی بعد از تعیین کردن وقت و شهادت شهود مرد و همین طور استماع اظهارات

و گفته های زن در مورد نحوه ی تقسیط مهریه تصمیم خواهد گرفت

و سپس رای مربوطه را صادر می نماید.

 

رسیدگی به دادخواست طلاق از طرف مرد هم به بعد از تعیین تکلیف دادخواست اعسار مرد موکول خواهد شد

و در صورتی که دادگاه دادخواست اعسار مرد را قبول نکند

در این صورت تا زمان پرداخت مهریه زن حکم طلاق نیز صادر نخواهد شد.

 

و در صورتی که دادخواست اعسار مرد پذیرفته شود در این صورت مرد موظف به پرداخت پیش پرداخت تعیین شده از طرف قاضی

و همین طور سایر حقوق مالی زن شده و پس از آن به دادخواست طلاق از طرف مرد رسیدگی می شود.

مشاوره حقوقی در مورد مهریه و طلاق با وکیل خانواده مجرب و با تجربه در این زمین می تواند راهگشای شما باشد.